Stadgar

Antagna vid föreningens andra årsmöte den 16 oktober 1993 i Hörby.
Reviderade enligt beslut vid årsmötet den 2 april 2017, samt vid föreningsmötet den 22 oktober 2017.

Senast reviderade enligt beslut vid höstmötet den 20 oktober 2019, samt vid årsmötet 13 september 2020.

§ 1. Föreningens namn och ändamål

A. Föreningens namn är DIS Syd. Den är en fristående regionförening av DIS, Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen.

B. Föreningens syfte är att inom en region huvudsakligen bestående av Skåne och Blekinge bedriva verksamhet i överensstämmelse med målsättningen inom DIS, som är ”att undersöka och utveckla möjligheterna att utnyttja datorhjälp i släktforskningen och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera svensk släktforskning”.

§ 2. Medlemskap

Medlem i DIS Syd är den som är medlem i DIS och som stödjer ovanstående syfte samt dessutom betalt beslutad medlemsavgift i DIS Syd.

Medlemsavgift avser kalenderår men medlem som inträder under perioden 1 september – 31 december registreras som medlem för påföljande år.

Förening som stödjer DIS Syd:s syften äger rätt att vara medlem. Sådan medlem har yttranderätt men ej förslags- och rösträtt.

§ 3. Verksamhetsår, revision

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Verksamhetsberättelse skall avges och revision genomföras inom två månader efter verksamhetsårets slut. För revision utses två revisorer jämte en ersättare. Revisorerna äger rätt att när som helst under året få tillgång till föreningens räkenskaper och styrelsens beslut.

§ 4. Styrelse

Föreningens styrelse skall utgöras av ordförande, vald för tiden intill nästa årsmöte, samt jämnt antal övriga ledamöter, lägst 4 och högst 8.

Ledamöter väljes med halva antalet årsvis för två år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt de övriga funktionärer den finner behövligt. Styrelsen utser också firmatecknare.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet är närvarande.

§ 5. Föreningsmöten

A. Föreningen har ett stadgemässigt årsmöte, som skall genomföras enligt 6. i dessa stadgar. I övrigt hålls föreningsmöte när styrelsen så finner lämpligt eller då minst 10 % av föreningens medlemmar samfällt så påfordrar.

B. Kallelse till stadgemässigt årsmöte och till föreningsmöte sker via föreningens informationskanaler (exempelvis genom föreningens hemsida, e-brev, föreningens tidning eller medlemsblad), senast fyra veckor före mötet. Dagordning och övriga handlingar för mötet, skall finnas tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida, senast två veckor före mötet, eller kan beställas hos sekreteraren.

C. Beslut vid års- och föreningsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av mötets ordförande. Vid föreningsmöte får endast beslutas i ärenden som angivits i kallelsen.

§ 6. Årsmöte

Föreningens årsmöte skall äga rum före april månads utgång.

Motioner till årsmötet skall för att kunna behandlas vara styrelsen tillhanda senast 15 december. Inlämnad motion skall tillsammans med styrelsens yttrande biläggas kallelsen till årsmötet.

Vid årsmötet skall minst följande ärenden avhandlas:

 • Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
 • Fastställande av dagordningen
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelsen
 • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 • Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 • Beslut om antalet styrelseledamöter
 • Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Inkomna motioner eller övriga ärenden som ska tas upp på årsmötet enligt föreningens stadgar

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

§ 7. Stadgar

Föreningens verksamhet regleras i dessa stadgar, som fastställs av föreningens årsmöte.

Ändring av föreningens stadgar skall, för att äga giltighet, beslutas av två på varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Minst 30 dagar skall förflyta mellan besluten.

§ 8. Upplösning

För upplösning av föreningen erfordras beslut vid två på varandra följande årsmöten.

Föreningens kvarvarande medel och tillgångar skall överföras till dem, som dessa möten beslutar men med preferens för inom regionen verksamma släktforskningsföreningar, som vill verka för föreningens rekonstruktion.